•  
  •  
  •  
Мени

Програма за поддршка на МСП

Програма за развој и поддршка на бизнис секторот во Скопскиот плански регион (2015-2020)